Studio Muzyki - regulamin

regulamin obowiązuje od 2012 roku

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Studio Muzyki Kokotów 547 , 32-002 Węgrzce Wielkie

Zasady ogólne

Jeżeli w regulaminie jest mowa o Studio Muzyki rozumie się przez to:
- Studio Muzyki Małgorzata Lesiewicz-Przybył
- Studio Muzyki Krzysztof Przybył
z główną siedzibą: Kokotów 547 , 32-002 Węgrzce Wielkie.

Regulamin uczestnictwa w zajęciach w Studio Muzyki zwany dalej "Regulaminem" stosuje się do wszystkich zajęć.

 • Zapisując się na lekcje do Studia Muzyki, uczestnik powinien podać imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, mail oraz rodzaj zajęć, na które chce uczęszczać. Zapisu na zajęcia można dokonać: osobiście w siedzibie Studia Muzyki Kokotów 547 w dniu i godzinie umówionej wcześniej telefonicznie:
 • 601-454-526 - Małgorzata
 • 503-481-545 - Krzysztof
 • Pierwszeństwo uczestniczenia w zajęciach mają osoby kontynuujące edukację z lat ubiegłych. Nowi uczestnicy przyjmowani są według kolejności zgłoszeń do wyczerpania wolnych miejsc. Ewentualne przyjęcie na zajęcia będzie poprzedzała – „konsultacja wstępna” – po której instruktor zadecyduje, czy przyjmie dziecko na zajęcia.
 • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wniesienie stosownych opłat zgodnie z obowiązującym cennikiem przed rozpoczęciem zajęć oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Wniesienie stosownych opłat za zajęcia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Zajęcia prowadzi Małgorzata Lesiewicz i Krzysztof Przybył. Zazwyczaj na zajęciach gramy lub śpiewamy z podkładami instrumentalnymi.
 • Studio Muzyki organizuje swoim uczniom koncerty, gdzie mogą prezentować i konfrontować swe umiejętności przed publicznością oraz zgłasza na konkursy.
 • Studio Muzyki zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zajęć, o czym jest zobowiązany poinformować uczestników zajęć mailem lub telefonicznie. Wszystkie zmiany będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej.
 • Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z zajęć. Serdecznie zapraszamy rodziców / opiekunów, aby byli obecni podczas lekcji.
 • Zapisanie do Studia Muzyki jest jednocześnie zobowiązaniem się do przychodzenia na zajęcia i brania udziału w koncertach. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, na koncertach nie zawsze – często jest to uzależnione od możliwości transportowych i środków jakie na koncert przewidział organizator. Jednocześnie możliwość występowania na koncertach to przywilej, który wynika z obecności na próbach i opanowania repertuaru.
 • Lekcje mogą się zwielokrotnić lub być odwołane, zależnie od działań, które Studio Muzyki akurat podejmuje. W przypadku ważnych wydarzeń, koncertów itd., jest bardzo możliwe, że lekcje będą odbywać się częściej. Jeśli tak się wydarzy, możliwe jest również, że lekcje "regularna" zostanie odwołana.
 • Koncerty są ustalane na bieżąco. Wszyscy zostaną poinformowani gdzie i kiedy koncert się odbędzie oraz dostaną szczegóły dotyczące repertuaru, sposobu dojazdu (jeśli koncert jest daleko) i o której jest próba akustyczna.
 • Udział w koncertach jest bezpłatny lub płatny w przypadku kiedy trzeba ponieść koszty transportu zespołu i dokonać konieczności wpłaty wpisowego na konkurs lub festiwal. Wynagodzenie dla instruktorów Studia Muzyki ponosi organizator koncertów.
 • Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
 • Wzięcie udziału w zajęciach w Studio Muzyki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnika lub jego opiekuna prawnego na nieodpłatne utrwalenie i publikację wizerunku, / fotografowanie lub inną rejestrację zajęć w zakresie obrazu lub dźwięku czyli zdjęcia, filmy, nagrania audio / wyłącznie do celów dokumentowania i promowania działalności w materiałach informacyjnych, rekrutacyjnych i promocyjnych Studia Muzyki w Kokotowie (strona www, portale społecznościowe typu Facebook, publikacje tematyczne itp.)
 • Uczestnicy zajęć (bądź ich rodzice lub opiekunowie - w przypadku uczestników niepełnoletnich i innych uczestników nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników zajęć i ich rodziców lub opiekunów (w przypadku uczestników niepełnoletnich i innych uczestników nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych) obejmujących w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail jeśli osoba posiada, numer telefonu, w celach zorganizowania i realizacji zajęć.
 • Podanie danych osobowych jest warunkiem zapisania na zajęcia. Administratorem danych osobowych jest Studio Muzyki Małgorzata Lesiewicz-Przybył i Studio Muzyki Krzysztof Przybył Kokotów 547, 32-002 Węgrzce Wielkie. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i zmian.
 • Uczestnicy mogą brać udział w zajęciach jedynie wówczas, gdy są w stanie zdrowia pozwalającym im na udział w danych zajęciach w sposób bezpieczny i nie stwarzający zagrożenia dla innych osób. Rodzice lub opiekunowie - w przypadku uczestników niepełnoletnich i innych uczestników nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zobligowani są do poinformowania instruktora o szczególnych okolicznościach związanych ze stanem zdrowie dziecka.
 • Za przedmioty pozostawione na terenie miejsca zajęć Studio Muzyki nie ponosi odpowiedzialności.
 • Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
 • Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów porządkowych, przeciwpożarowych i BHP.
 • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Studio Muzyki w Kokotowie jest akceptacja niniejszego regulaminu.
 • lekcje indywidualne

  W każdym miesiącu ustalane są dni regularnych zajęć w zależności od dni świątecznych i wakacyjnych. W przypadku zajęć indywidualnych dni i godziny lekcji nie są narzucane, lecz ustalane z kursantami. Regularne terminy rezerwacji i płatności zarezerwowanych indywidualnych lekcji:

 • w cyklu miesięcznym - płatne z góry, przed rozpoczęciem nowego cyklu miesięcznego / minimum 4 lekcje /.
 • pojedyncze konsultacje.
 • nieobecności

  Studio Muzyki obciąża kursanta pełną odpłatnością w cyklu miesięcznym:

 • za umówione i niewykorzystane zajęcia
 • z powodu rezygnacji z dalszego uczestnictwa w zajęciach zarezerwowanych

 • Studio Muzyki zwalnia od opłat za zajęcia nieodbyte z powodu przypadających świąt, dni wolnych ustawowo od pracy oraz przerw świątecznych i ferii zimowych w styczniu lub lutym. Dni wolne od zajęć obowiązują zgodnie z aktualnym kalendarzem szkolnym.

  Jest możliwość odrobienia zajęć odwołanych przez uczestnika kursu w terminie do czterech tygodni. Jest warunek , aby odwołać zajęcia dwa dni przed ich rozpoczęciem.

  płatności - opłata rezerwacyjna

 • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest opłacenie zajęć wg obowiązującego cennika / zakładka Cennik/. Należy dokonać opłaty za zajęcia przed rozpoczęciem nowego miesiąca, lub na początku miesiaca z góry.
 • Jest możliwość opłat gotówką lub przelewem na konto bankowe
  NR konta 26 1750 0012 0000 0000 0745 1369 .
  W tytule przelewu muszą być podane: imię i nazwisko uczestnika, forma zajęć oraz określenie miesiąca, za który wpłata jest wnoszona.
 • Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat.
 • Uczniom Studia Muzyki wydajemy faktury za opłaty z tytułu uczestnictwa w zajęciach.
 • zespoły wokalne

  Harmonogram prób chóru dziecięcego Miejsce prób - Kraków ul. Rybitwy 61, dzień i godzinę prób podamy, gdy zbierze się grupa minimum 8 osób.


  Harmonogram prób chóru dla dorosłych. Miejsce prób - Kraków ul.Rybitwy 61, dzień i godzinę prób podamy, gdy zbierze się grupa minimum 8 osób..


  Harmonogram prób chóru dla seniorów. Miejsce prób Kraków ul. Rybitwy 61. W miesiącach czerwiec ,lipiec, sierpień mamy przerwę wakacyjną w zajęciach grupowych. Próby zespołu wokalnego dla seniorów odbywaja się w piątki o godzinie 11.00 do 12.30. Zajęcia są bezpłatne..


 • Próby prowadzi Małgorzata Lesiewicz i Krzysztof Przybył.
 • W związku z artystyczną działalnością Studia Muzyki, powstaje sporo zdjęć, filmów głównie w czasie koncertów. Wyrażając zgodę na uczestnictwo w zespole, rodzice i uczestnicy wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie zdjęć i filmów w celach informacyjnych i promocyjnych, w internecie i na informacjach drukowanych, np. ulotki, plakaty itd. Zdjęcia i filmy będą udostępniane tylko w imieniu Studia Muzyki, bez podawania nazwisk indywidualnych członków (z wyjątkiem albumu CD i DVD).
 • Za udział w zajęciach opłata miesięczna jest stała. Niezależnie od tego, czy w miesiącu wypada 3 czy 5 terminów zajęć. Może się zdarzyć, że w terminie regularnych zajęć przypada święto, wtedy opłata nie zmienia się.
 • W razie braku próby z powodu prowadzącego i braku zastępstwa na tę próbę, próba zostanie odpracowana w innym terminie np. dodatkowa próba przed koncertem.
 • Udział w koncertach jest bezpłatny lub płatny w przypadku kiedy trzeba ponieść koszty transportu zespołu i dokonać konieczności wpłaty wpisowego na konkurs lub festiwal. Wynagodzenie dla instruktorów Studia Muzyki ponosi organizator koncertów.
 • Zmniejszenie ilości uczestników zajęć poniżej niezbędnego minimum, może skutkować likwidacją grupy zajęciowej lub podniesieniem opłaty za zajęcia. Minimalna i maksymalna liczba uczestników zajęć zespołowych: od 8 do 30 osób.
 • Szanowni Państwo. W trosce o prywatność użytkowników portalu studiomuzyki.edu.pl (firma Studio Muzyki jest równocześnie właścicielem serwisu studiomuzyki.edu.pl) oraz dostosowując się do wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r publikujemy zaktualizowaną Politykę prywatności Studia Muzyki. studiomuzyki.edu.pl gromadzi przy pomocy Google Analytics czy podmiotu zapewniającego hosting serwisowi studiomuzyki.edu.pl informacje dotyczące interakcji użytkownika z serwisem studiomuzyki.edu.pl jak np. informacje dotyczące komputera, datę, czas wizyty, statystyki oglądalności strony, adres IP. Są to dane, które służą nam do monitorowania ruchu na stronie. Dane te nie są udostępniane ani sprzedawane podmiotom ani osobom trzecim. Jedynie mogą posłużyć do ogólnej, zbiorczej, anonimowej informacji publicznej na temat oglądalności serwisu. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników, są jedynie ogólną statystyką. Wiadomości e-mail, adresy dane które zawieracie pisząc do nas wiadomości elektroniczne są gromadzone na hostingu Google gmail.com i również nie są odsprzedawanie podmiotom ani osobom trzecim.