Nauka śpiewu, nauka gry na pianinie, keyboardzie, flecie prostym, puzonie.

Płatność jest możliwa przelewem. Wystawiamy faktury mailem dla firm.

Regularne lekcje

śpiewu

w cyklu miesiąca

 

 

W każdym miesiącu ustalane są dni regularnych zajęć w tygodniu. Cena za jedną lekcję jest podana poniżej.
Płatne z góry za cały miesiąc przelewem na konto (podane w regulaminie). Do zajęć należy zakupić 
materiały edukacyjne ze strony internetowej www.piesnipolskie.pl w/g sugestii prowadzącego zajęcia.

1 lekcja 30 min

80 zł

1 lekcja 45 min

120 zł

1 lekcja 60 min

160 zł

1 lekcja 90 min

240 zł

1 lekcja 120 min

320 zł

Wybierz 

Regularne lekcje

gry na instrumentach

w cyklu miesiąca

 

 

W każdym miesiącu ustalane są dni regularnych zajęć w tygodniu. Cena za jedną lekcję jest podana poniżej.
Płatne z góry za cały miesiąc przelewem na konto (podane w regulaminie). Do zajęć należy zakupić 
materiały edukacyjne ze strony internetowej www.piesnipolskie.pl w/g sugestii prowadzącego zajęcia.

1 lekcja 30 min

80 zł

1 lekcja 45 min

90 zł

1 lekcja 60 min

110 zł

1 lekcja 90 min

160 zł

1 lekcja 120 min

220 zł

WYBIERZ

Regularne lekcje

dla przedszkolaków

" GRAMY  I  ŚPIEWAMY "

 

w cyklu miesiąca

 

 

 

W każdym miesiącu ustalane są dni regularnych zajęć w tygodniu. Cena za jedną lekcję jest podana poniżej.
Płatne z góry za cały miesiąc przelewem na konto (podane w regulaminie). Do zajęć należy zakupić 
materiały edukacyjne ze strony internetowej www.piesnipolskie.pl w/g sugestii prowadzącego zajęcia.

1 lekcja 30 min

80 zł

WYBIERZ

Nagranie audio, mix i mastering

oferta dla uczniów 

Studia Muzyki

 

 

 

 

 

Nagranie audio odbywa się podczas lekcji. 
Dalszą komputerową obróbkę śladu wokalnego / na Cubase, StudioOne, Melodyne, aby nadać ścieżkom wokalnym odpowiednią barwę, brzmienie, panoramę / realizuję w ciągu 4 dni roboczych.

      Studio Muzyki Kokotów1 utwór do 5 minut

           300 zł

WYBIERZ

Pojedyncze nieregularne lekcje 

gry na instrumentach lub śpiewu

1 lekcja 45 min

150 zł

1 lekcja 60 min

200 zł

1 lekcja 90 min

300 zł

1 lekcja 120 min

400 zł

WYBIERZ

Konsultacja

 

 

Zapraszamy na jedno krótkie spotkanie, aby zasięgnąć naszej opinii.

1 spotkanie

100 zł

WYBIERZ

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem. Wzięcie udziału w zajęciach w Studio Muzyki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnika lub jego opiekuna prawnego z regulaminem Studia Muzyki. 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Studio Muzyki Kokotów 547 , 32-002

lekcje indywidualne

W każdym miesiącu ustalane są dni regularnych zajęć w zależności od dni świątecznych i wakacyjnych. W przypadku zajęć indywidualnych dni i godziny lekcji nie są narzucane, lecz ustalane z kursantami. Terminy rezerwacji i płatności zarezerwowanych indywidualnych lekcji:

 • w cyklu miesięcznym - płatne z góry, przed rozpoczęciem nowego cyklu miesięcznego / minimum 4 lekcje /.
 • pojedyncze konsultacje - opłacone z góry przelewem, 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć.

 

płatności - opłata rezerwacyjna

 • warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest opłacenie zajęć wg obowiązującego cennika / zakładka Cennik/. Należy dokonać opłaty za zajęcia przed rozpoczęciem nowego miesiąca, lub na początku miesiąca z góry.
 • opłaty przelewem na konto bankowe:
 • Małgorzata Lesiewicz-Przybył: NR konta 76 1600 1462 1845 2774 2000 0001 . W tytule przelewu muszą być podane: imię i nazwisko uczestnika, forma zajęć oraz określenie terminu, za który wpłata jest wnoszona.
 • Krzysztof Przybył: NR konta 15 1240 5080 1111 0000 5197 4062.W tytule przelewu muszą być podane: imię i nazwisko uczestnika, forma zajęć oraz określenie terminu, za który wpłata jest wnoszona. 
 • rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat.

 

nieobecności

Studio Muzyki obciąża kursanta pełną odpłatnością w cyklu miesięcznym:

 • za umówione i niewykorzystane zajęcia
 • z powodu rezygnacji z dalszego uczestnictwa w zajęciach zarezerwowanych
 • Studio Muzyki zwalnia od opłat za zajęcia nieodbyte z powodu przypadających świąt, dni wolnych ustawowo od pracy oraz przerw świątecznych i ferii zimowych w styczniu lub lutym. Dni wolne od zajęć obowiązują zgodnie z aktualnym kalendarzem szkolnym.

 

zmiana terminu zajęć

Jest możliwość zmiany terminu zajęć.  Jest warunek , aby odwołać zajęcia dwa dni przed ich rozpoczęciem. Kiedy uczeń może już przystąpić do zajęć możemy odrobić zgłoszone wcześniej nieobecności w terminie do 2 tygodni. Równocześnie zastrzegamy prawo niewykonania zaległych zajęć z powodu braku dogodnych wspólnych terminów w tym czasie.

 

regulamin - zasady ogólne

Jeżeli w regulaminie jest mowa o Studio Muzyki rozumie się przez to:

 Studio Muzyki Małgorzata Lesiewicz-Przybył

 Studio Muzyki Krzysztof Przybył z główną siedzibą: Kokotów 547 , 32-002 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach w Studio Muzyki zwany dalej "Regulaminem" stosuje się do wszystkich zajęć.

 • Zapisując się na lekcje do Studia Muzyki, uczestnik powinien podać imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, mail oraz rodzaj zajęć, na które chce uczęszczać. Zapisu na zajęcia można dokonać: osobiście w siedzibie Studia Muzyki Kokotów 547 w dniu i godzinie umówionej wcześniej telefonicznie:
 • 601-454-526 - Małgorzata Lesiewicz-Przybył
 • 503-481-545 - Krzysztof Przybył
 • Pierwszeństwo uczestniczenia w zajęciach mają osoby kontynuujące edukację z lat ubiegłych. Nowi uczestnicy przyjmowani są według kolejności zgłoszeń do wyczerpania wolnych miejsc. Ewentualne przyjęcie na zajęcia będzie poprzedzała – „konsultacja wstępna” – po której instruktor zadecyduje, czy przyjmie dziecko na zajęcia.
 • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wniesienie stosownych opłat zgodnie z obowiązującym cennikiem przed rozpoczęciem zajęć oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Wniesienie stosownych opłat za zajęcia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Zajęcia prowadzi Małgorzata Lesiewicz i Krzysztof Przybył. Zazwyczaj na zajęciach gramy lub śpiewamy z podkładami instrumentalnymi.
 • Studio Muzyki organizuje swoim uczniom koncerty, gdzie mogą prezentować i konfrontować swe umiejętności przed publicznością oraz zgłasza na konkursy.
 • Studio Muzyki zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zajęć, o czym jest zobowiązany poinformować uczestników zajęć mailem lub telefonicznie. Wszystkie zmiany będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej.
 • Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z zajęć. Serdecznie zapraszamy rodziców / opiekunów, aby byli obecni podczas lekcji.
 • Zapisanie do Studia Muzyki jest jednocześnie zobowiązaniem się do przychodzenia na zajęcia i brania udziału w koncertach. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, na koncertach nie zawsze – często jest to uzależnione od możliwości transportowych i środków jakie na koncert przewidział organizator. Jednocześnie możliwość występowania na koncertach to przywilej, który wynika z obecności na próbach i opanowania repertuaru.
 • Lekcje mogą się zwielokrotnić lub być odwołane, zależnie od działań, które Studio Muzyki akurat podejmuje. W przypadku ważnych wydarzeń, koncertów itd., jest bardzo możliwe, że lekcje będą odbywać się częściej. Jeśli tak się wydarzy, możliwe jest również, że lekcje "regularna" zostanie odwołana.
 • Koncerty są ustalane na bieżąco. Wszyscy zostaną poinformowani gdzie i kiedy koncert się odbędzie oraz dostaną szczegóły dotyczące repertuaru, sposobu dojazdu (jeśli koncert jest daleko) i o której jest próba akustyczna.
 • Udział w koncertach jest bezpłatny lub płatny w przypadku kiedy trzeba ponieść koszty transportu zespołu i dokonać konieczności wpłaty wpisowego na konkurs lub festiwal. Wynagrodzenie dla instruktorów Studia Muzyki ponosi organizator koncertów.
 • Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
 • Wzięcie udziału w zajęciach w Studio Muzyki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnika lub jego opiekuna prawnego na nieodpłatne utrwalenie i publikację wizerunku, / fotografowanie lub inną rejestrację zajęć w zakresie obrazu lub dźwięku czyli zdjęcia, filmy, nagrania audio / wyłącznie do celów dokumentowania i promowania działalności w materiałach informacyjnych, rekrutacyjnych i promocyjnych Studia Muzyki w Kokotowie (strona www, portale społecznościowe typu Facebook, publikacje tematyczne itp.)
 • Uczestnicy zajęć (bądź ich rodzice lub opiekunowie - w przypadku uczestników niepełnoletnich i innych uczestników nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników zajęć i ich rodziców lub opiekunów (w przypadku uczestników niepełnoletnich i innych uczestników nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych) obejmujących w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail jeśli osoba posiada, numer telefonu, w celach zorganizowania i realizacji zajęć.
 • Podanie danych osobowych jest warunkiem zapisania na zajęcia. Administratorem danych osobowych jest Studio Muzyki Małgorzata Lesiewicz-Przybył i Studio Muzyki Krzysztof Przybył Kokotów 547, 32-002 . Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i zmian.
 • Uczestnicy mogą brać udział w zajęciach jedynie wówczas, gdy są w stanie zdrowia pozwalającym im na udział w danych zajęciach w sposób bezpieczny i nie stwarzający zagrożenia dla innych osób. Rodzice lub opiekunowie, w przypadku uczestników niepełnoletnich i innych uczestników nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zobligowani są do poinformowania instruktora o szczególnych okolicznościach związanych ze stanem zdrowie dziecka.
 • Za przedmioty pozostawione na terenie miejsca zajęć Studio Muzyki nie ponosi odpowiedzialności.
 • Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
 • Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów porządkowych, przeciwpożarowych i BHP.
 • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Studio Muzyki w Kokotowie jest akceptacja niniejszego regulaminu.

 

Nasze strony internetowe:

Zadzwoń teraz

Krzysztof Przybył

Małgorzata Lesiewicz

Napisz do nas

studmuz@gmail.com

 

Copyright © 2015 Studio Muzyki

Lekcje śpiewu klasycznego / operowego prowadzi Małgorzata Lesiewicz -Przybył. Laureatka międzynarodowych konkursów wokalnych. Otrzymała w Atenach Srebrny Medal im. Marii Callas. Studio Muzyki Kokotów.